Комисија за социјална правда

Ранливиот статус во општеството кои го имаме како заедница не прави еден од најмаргилизираните заедници во светот. Затоа, посветеноста, ангажманот и правото адресирање на проблемите и решенијата во овој домен се од голема важност за нашата заедница.

Комисијата за социјална заштита составена од квалитетни и образовни личности ја потврдува и гарантира посветеноста на РОМ кон решавање на овој децениски проблем, за кој единствено решение можат да дадат новите и професионални гледишта кои ги има РОМ како млади интелектуалци.

Социјалните услови, социјалната рамноправност и сите останати социјални права и обврски кои ги имаме загарантирано согласно Уставот на РМ се содржани во Програмата на РОМ и за истите оваа комисија постојано ќе креира механизми за институционален влез.

ajo  Комисијата има редовни состаноци кои се водени од страна претседателот на комисијата Г-дин Ајет Османовски, дипломиран социјален работник.