Статут

 • I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

  Член 1

  • Политичката партија “Роми обединети од Македонија” (РОМ) е политичка организација (во понатамошниот текст – партија), која согласно уставните и законски одредби ќе ги застапува политичките, економските, социјалните, културните и другите права и интереси и уверување на своите членови, заземајќи политички ставови за сите значајни прашања од јавниот живот.

  Член 2

  • Името на партијата е: “РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА”.
  • Скратеното име на партијата е “РОМ”.

  Член 3

  • Седиштето на партијата е во Скопје, општина Гази Баба, на адреса: Палмиро Тољати бр. 28

  Член 4

  • Партијата има свој печат во тркалезна форма, со пречник од 35 мм во кој, во горниот дел полукружно стои името на партијата, во средината стои знакот на партијата, а во долниот дел полукружно стои Скопје.
  • Штембилот на партијата е во правоаголна форма во кој, во горниот дел стои името на партијата,во средината во два реда е означен просторот за број и датум а во долниот дел пишува Скопје.

  Член 5

  • Партијата има свој заштитен знак, знаме и партиска легитимација.

  Член 6

  • Политичката партија “Роми обединети од Македонија” е правно лице запишано, во единствениот регистар на политички партии кој се води кај надлежниот суд Основен Суд Скопје 2 – Скопје.

  Член 7

  • Политичката партија “Роми Oбединети од Македонија” дејствува во согласност со Уставот и Законите на Република Македонија.

  Член 8

  • Партијата може да остварува соработка и со други политички субјекти и организации од земјата и од странство, да стапува во коалиција со други партии и да членува во соодветни странски организации. За начинот на соработка и членување, одлука донесува Извршниот комитет на партијата.

  Член 9

  • Партијата е самостојна, демократска, граѓанска, и отворена за сите кои сакаат да пристапат во неа, како и своите права, должности и одговорности партијата ги остварува согласно со Уставот на Република Македонија, законите и другите правни прописи.
 • II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПАРТИЈАТА

  Член 10

  Партијата се залага за:

  • Заштита и афирмација на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија;
  • Јакнење и интегрирање на Ромите во главните општествени текови на државата;
  • Промовирање на мирен и хармоничен живот со припадниците на другите националности;
  • Унапредување на еднаквоста и толеранцијата за подобрување на односите на етничките заедници во Република Македонија;
  • Промовирање на позитивни кампањи за подигање на свеста за заштита од дискриминација;
  • Промовирање на позитивни мерки за подигање на нивото на образованието, здравството, домувањето, вработувањето, културата и сл;
  • Конструктивен, прагматичен и не-дискриминаторска политика;
  • Промовирање и унапредување на заштита на основните човекови права и слободи;
  • Промовирање на еднакви можности и пристап кон постојните можности за унапредување на статусот на Ромите;
  • Промовирање на практични мерки за еднаков пристап на Ромите до пазарот на трудот.

   

  Член 11

  • Подобрување на основните услови за живеење на Ромите во Република Македонија;
  • Остварување на социјална еманципација на Ромите во Република Македонија;
  • Развој и промоција на Ромската култура, јазик и традиција;
  • Подобрување на социо-економскиот статус и промовирање на сеопфатни политики за социјална инклузија на Ромите;
  • Организирање на јавни дебати и настани.

   

  Член 12

  • Со цел, остварување на своите програмски цели и задачи, политичката партија Роми Обединети од Македонија делува во Република Македонија и во други држави, во согласност со Уставот и Законите на Република Македонија и законите на соодветната држава.

   

  Член 13

  • Партијата работи транспаретно, остварува редовни средби со граѓаните, остварува соработка со медиумите, преку организирање на конференции за печат, преку соопштенија, преку пишани и електронски медиуми, како и други форми на информирање на јавноста.
 • III. ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ПАРТИЈА

  ЧЛЕН 14

  • Членувањето и пристапувањето во партијата е доброволно;
  • Член на партијата може да биде секој полнолетен граѓанин, државјанин на Република Македонија;
  • Член на партијата се станува со потпишување на пристапница;
 • III.1. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ

  ЧЛЕН 15

  • Членовите на партијата ги остваруваат своите права согласно статутот на партијата;
  • Учествува во работата и активностите на партијата;
  • Дава свои предлози, мислења и ставови;
  • Учествува во работата на телата и органите на партијата во кој е избран;
  • Учествува во остварувањето на целите, задачите и активностите на партијата;
  • Да биде информиран за активностите и дејствувањето на партијата;

   

  ЧЛЕН 16

  • Работи на остварување на Програмата, Статутот, ставовите и одлуките на партијата;
  • Се придружува кон програмските цели, документи, Статут и други акти на партијата;
  • Дава заложба за остварување на успешна работа на партијата, го чува угледот и идентитетот на партијата;
  • Дава свои прилози, донација и доброволна членарина;
 • III.2. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЧЛЕНСТВО

  ЧЛЕН 17

  • Истапува, од денот на потпишување на истапница;
  • Доколку дејствува и работи спротивно на Статутот, Програмата, целите, задачите и интересите на партијата;
  • Зачленување во друга политичка партија;
  • Трајно губење на деловна способност;
  • Смрт.
 • IV. ОРГАНИ НА ПАРТИЈАТА

  ЧЛЕН 18

  • Собрание
  • Претседател
  • Два потпретседатели
  • Генерален секретар
  • Претседателство
  • Извршен комитет
  • Статутарна комисија
  • Тело за финансиско-материјално работењe
 • IV.1. СОБРАНИЕ

  ЧЛЕН 19

  • Собранието е највисок орган во партијата со мандат во траење од пет години.

   

  ЧЛЕН 20

  • Собрането се одржува по потреба, а најмалку еднаш на пет години;
  • Собранието се свикува со одлука на Извршен комитет
  • Собранието се свикува со писмена покана во кој е содржан дневниот ред
  • Собранието може полноправно да работи и одлучува доколку присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број делегати, и да донесува одлуки со просто мнозинство на гласови од вкупниот број на присутни.

   

  ЧЛЕН 21

  Собранието ги има следниве права, должности и одговорности:

  • Донесува, менува и дополнува Програма на предлог на органите на партијата;
  • Утврдува насоки за работа на партијата;
  • Усвојува годишен извештај за работа на партијата
  • Разгледува други прашања сврзани со работата на партијата;
  • Избира Претседател на партијата;
  • Избира членови на телото за материјално-финансиско работење на партијата;
  • Избира членови на статутарната комисија;
  • Донесува Деловник за својата работа
  • Донесува одлуки и други акти во интерес на партијата.
 • IV.2. ПРЕТСЕДАТЕЛ

  ЧЛЕН 22

  • Претседателот е политичко извршен орган кој ја претставува и застапува партијата.
  • Мандатот на Претседателот на партијата трае пет години, со право на повторен избор;

   

  ЧЛЕН 23

  • Раководи со партијата и учествува во креирањето на политиката и носењето одлуки во интерес на партијата;
  • Ја води кадровската политика на партијата;
  • Претседателот се грижи за спроведување на одлуките и заклучоците донесени на Собранието и Извршниот комитет;
  • Претседателот на партијата може да овласти и други лица како застапници на партијата, со јасни прецизирани овластувања и дефинирано време траење;
  • Предлага избор и разрешување на членови на Претседателството, Потпретседатели и Генерален секретар на партијата;
  • Свикува и раководи со седниците на Извршниот комитет и Претседателството.
 • IV.3. ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

  ЧЛЕН 24

  • Потпретседателот на партијата го заменува и му помага на претседателот во извршувањето на неговите должности и одговорности, а по претходно овластување на Претседателот и во согласност со овој Статут;
  • Мандатот на потпретседателот е во време траење од пет години и вршат работа од делокругот на Претседателот на партијата, што тој ќе им ја довери со посебно овластување.

   

  ЧЛЕН 25

  • Се грижи за реализација на Програмата за работа, како и се грижи за остварување на донесените ставови и заклучоци на партијата.
 • IV.4. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР

  ЧЛЕН 26

  • Генералниот секретар е извршен политичко лице, кој се избира и разрешува на предлог на Претседателот на партијата, од страна на Извршниот комитет;
  • Мандатот на Генералниот секретар е во време траење од пет години.

  ЧЛЕН 27

  • Генереалниот секретар ја организира подготовката на седниците на Собранието, на Претседателството и на Извршниот комитет;
  • Ја организира архивската евиденција и документацијата на партијата;
  • Предлага секретари и ја насочува нивната работа;
  • Го следи извршувањето на оперативно/политичките ставови, одлуки и заклучоци на партијата;
  • Учествува во креирањето на политиката на партијата и предлага организациониот секретар;
  • Работи согласно деловникот за работа.
 • IV.5. ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

  ЧЛЕН 28

  • Претседателството на партијата е политичко извршен орган, кој делува врз основа на политичките насоки, заклучоци и задачи на Претседателот на партијата и на Централниот совет.
  • Мандатот на членовите на Претседателството е во време траење од пет години, а се избираат од страна на Извршниот комитет на предлог на Претседателот на партијата.

   

  ЧЛЕН 29

  • Претседателството работи на седници кои ги свикува, раководи и заседава Претседателот на партијата;
  • Членовите на Претседателството за својата работа одговараат пред Претседателот на партијата и пред Извршниот комитет;
  • Донесува одлуки за организација на терен;
  • Носи одлуки за формирање на други тела на партијата;
  • Донесува одлуки за основање на општински клубови, унии, асоцијации, комисии и форуми;
  • Донесува деловник за работа на Претседателството.
 • IV.6. ИЗВРШЕН КОМИТЕТ

  ЧЛЕН 30

  • Извршниот комитет е извршен орган кој ги врши оперативно-политичкте работи;
  • Мандатот на членовите на Извршниот комитет е во време траење од пет години.

   

  ЧЛЕН 31

  • По функција членови на Извршниот комитет се и Претседателот, Потпретседателите, Генералниот секретар и други членови кои ќе ги избере Извршниот комитет на предлог на Претседателот.

   

   

   

   

  ЧЛЕН 32

  • Седниците на Извршниот комитет ги свикува и со нив раководи Претседателот на партијата, а во случај на негова спреченост или отсуство, седниците може да ги свика и со нив да раководи еден од потпретседателите на партијата овластен од страна претседателот на партијата;
  • Извршниот комитет на предлог на Претседателот: избира Потпретседатели, Генерален секретар и членови на Претседателството;
  • Избира носители на други партиски функции;
  • Носи одлуки за соработка, коалиција или заеднички настап со други политички партии;
  • Предлага одлуки, ставови и заклучоци до Претседателството на партијата;
  • Донесува одлуки од материјално финансиски карактер;
  • Остварува и други права, должности и одговорности што ќе му ги довери Претседателството;
  • Решава и други прашања поврзани со работата на партијата;
  • Носи изборна програма;
  • Донесува деловник за својата работа;
  • Дава политички насоки за делување на партијата.
 • IV.7. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

  ЧЛЕН 33

  • Статутарната комисија се избира и разрешува на предлог на Претседателот;
  • Мандатот на членовите на Статутарната комисија е во време траење од пет години;
  • Статурната комисија е надлежна за контрола на статутарноста на сите одлуки и таа може да ги поништи доколку утврди дека се спротивни на Статутот на партијата;
  • Донесува деловници и правилници за својата работа и работата на другите органи и тела на партијата;
 • IV.8. ТЕЛО ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ

  ЧЛЕН 34

  • Телото за материјално-финансиско работење го избира и разрешува Собранието по предлог на Претседателот на партијата;
  • Мандатот на членовите на телото за материјално-финансиско работење е во време траење од пет години;
  • Телото за материјално-финансиско работење го сочинуваат Претседател и најмалку два члена;
  • Работи согласно донесен Деловник за работа.
 • ПАРТИСКИ КЛУБОВИ

  Член 35

  • Партија “Роми Обединети од Македонија” ќе делува на цела територија на Република Македонија преку свои клубови и тоа:
  • Општински клубови
  • Месни клубови
  • Клубови на избирачки места,
  • Истите ќе бидат основани, организирани и ќе делуваат врз основа на Деловници за работа донесени од Извршниот комитет на партијата, а во согласност со Статутот и Програмата на партијата.
 • КЛУБ НА МЛАДИ

  Член 36

  • Партијата “Роми Обединети од Македонија” (РОМ) ќе формира организација на млади.

   

  Член 37

  • Одлуката за формирање на Клуб на млади ја донесува Извршниот комитет на предлог на Претседателот, а ќе делува во согласност со програмските определби на органите на партијата односно Статутот и Програмата на партијата, како и врз основа на Деловникот за работа на Клуб на млади (РОМ).
  • Членовите на Клуб на млади (РОМ) за своето делување се одговорни пред Претседателот на партијата, Извршниот комитет и Претседателството.
 • КЛУБ НА ЖЕНСКИ АКТИВ

  Член 38

  • Партијата “Роми Обединети од Македонија” (РОМ) ќе формира клуб на женски актив.

   

  Член 39

  • Одлуката за формирање на Клуб на женски актив ја донесува Извршниот комитет на предлог на Претседателот, а ќе делува во интерсес на унапредувањето на положбата на жените Ромки, во согласност со програмските определби на органите на партијата односно Статутот и Програмата на партијата, како и врз основа на Деловникот за работа на Клуб на женски актив (РОМ).
  • Членовите на Клуб на женски актив за своето делување се одговорни пред Претседателот на партијата, Извршниот комитет и Претседателството.
 • V. СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА

  ЧЛЕН 40

  • За остварување на своите цели и задачи, партијата ќе се стекнува со парични и други материјални средства согласно со закон и овој Статут
  • Партијата ќе се финансира од сопствени средства, предмети и материјални добра кои се обезбедуваат од членарина, доброволни прилози, приходи, сопствен имот, подароци, дотации, легати, донации од странство, Буџетот на Република Македонија, како и други начини утврдени со закон.

   

  ЧЛЕН 41

  • Стекнувањето, користењето и располагањето со средствата на партијата се врши на начин утврден со Закон;
  • Средсвата на партијата може да се користат само за намени утврдени со финансиски план и врз основа на соодветен документ.
 • VI. ЈАВНОСТ

  ЧЛЕН 42

  Партијата обезбедува известување на јавноста за својат работа преку:

  • Слободно присуство на нејзините членови како и на други заинтересирани лица на седниците на нејзините органи и нивните работни тела;
  • Достапност на извештаите и другите материјали од работата партијата до членовите и другите заинтересирани лица , како и нивно доставување до јавноста;
  • Организирање на конференции за медиумите;
  • Издавање на билтени и други публикации;
  • Други начини кои овозможуваат навремено и вистинито известување на јавноста за работата на партијата.
 • VII. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ПАРТИЈАТА

  ЧЛЕН 43

  Партијата може да престане со работа ако:

  • На политичката партија и е забрането дејствување со правосилно решение, во согласност со одредбите од овој Закон;
  • Политичката партија поднесе барање за бришење од Судскиот регистар;
  • Врз основа на правосилно решение за бришење на политичката партија од Судскиот регистар, донесено од страна Судот врз основа на овој Закон;
  • Доколку било која од причините утврдени со Законотот за политичките партии за забрана на работа на партијата.
 • VIII. ПОСТАПУВАЊЕ СО ИМОТОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈАТА

   

  ЧЛЕН 44

  • Кога партијата ќе престане со работа, средствата што остануваат по намирувањето на нејзините обврски се пренесува на некоја од хуманитарните организации кој работат во делот на унапредувањето на статусот и положбата на Ромите во Република Македонија.
 • IX. СИМБОЛИ НА ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЈА

  ЧЛЕН 45

  • Партиското лого се состои од стилизирана книга која по истакнатите бои го симболизира националното обележје на Ромите.
  • На логото на партија ја има застапено зелената, црвената и сината боја, кои по својата особина и препознатливост на боите го означува знамето на Ромите.
  • Зелената боја ја означува земјата, сината боја го означува небото, додека црвената боја го претставува движењето и интеграцијата на Ромите.
  • Книгата симболизира знаење, успех, умешност и интелектуална моќ за унапредување на положбата на Ромите.
  • На средината на логото е испишан текст со натпис РОМ, кратенката од името на партијата, што значи Роми Обединети од Македонија.

   

  ЧЛЕН 46

  • Партиското знаме е правоаголно со пропорции 2:1. Со бела основа на која во средината се аплицира заштитниот знак на партијата.
  • Изгледот, форматот, содржината, нумерирањето и начинот на издавање на партиската легитимација се утврдува со одлука на Извршниот комитет на партијата.
 • Х. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

  ЧЛЕН 47

  • Претседателот на партијата ги презема сите овластувања на сите партиски органи во случај на војна, вонредна или друга состојба која оневозможува организирање и работење на истите, а е потребно носење на брзи и итни одлуки во интерес на партијта, Република Македонија и нејзините граѓани.
 • ХI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

  ЧЛЕН 48

  • Измените и дополнувањето на овој Статут ги врши Собранието на РОМ, со мнозинство гласови од вкупниот број на членови присутни на Собранието.
  • Прашањата што не се уредени со овој Статут ќе ги регулира Извршниот комитет со посебни акти, во согласност со законските прописи и овој Статут;
  • Овој Статут е усвоен на основачко собрание на политичката партија “Роми обединети од Македонија”, одржано на ден 01.03.2014 година;
  • Овој Статут влегува на сила наредниот ден по неговото донесување.

Скопје, 01.03.2014 година

                                                                        ПРЕТСЕДАТЕЛ: М-р Ерџан Селими